SongDaoOnline.com

Title

Song Dao Online

Description

Excerpted from the website:

Luca 2:52 ghi nhận rằng: "Chúa Giêxu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Thượng Đế và người ta".
read more

Languages

English

Additional Information

External Links