HoAngHaMobile.com

About HoAngHaMobile.com

HOANGHAMOBILE.COM - XIN THÔNG BÁO bắt đầu từ ngày 19 - 09 - 2009 sẽ giảm giá 500.000đ cho dòng máy Motorola Z8 giá hiện tại là 2.300.000đ.